W. K. KELLOGG FOUNDATION

global fellows network

Pandan 90 dènye lane yo, W.K. Kellogg Foundation (WKKF) te envesti nan plizyè milye moun epi nan pakou lidèchip yo toupatou nan mond lan.

Kisa Rezo Bousye Global la ye

Yo se ajan chanjman, lidè opinyon ak enfliyansè, kote anpil nan yo ap travay pou transfòme sistèm, politik ak pratik ki kreye kondisyon pou timoun k ap pwospere, fanmi k ap travay ak kominote ki ekitab.

Pandan ke lidè sa yo asosye ak divès pwogram bousdetid WKKF – pase ak prezan – ansanm, yo fè pati sa nou rele Rezo Bousye Global (GFN) nou an. Rezo sa a kouvri plis pase 40 peyi epi li se eritaj vivan Will Keith Kellogg — ki te kwè menm jan WKKF kwè sa jodi a—ke lidè yo se kle chanjman dirab la.

Jwenn plis enfòmasyon sou rezo a

Objektif nou

Objektif rezo a se pou kreye opòtinite pou koneksyon, kolaborasyon ak aksyon ant bousye yo pou yo ka gen yon pi gwo enpak nan fè chanjman ki pote transfòmasyon nan sistèm yo, nan politik yo ak nan pratik yo.

Nan travay ansanm ak WKKF, manm GFN yo pral libere pouvwa aksyon kolektif la pou transfòme kominote yo ak mond nou an yon fason pozitif pou kreye opòtinite ekitab pou tout moun. Lidèchip yo a pata ka pi enpòtan pase jan l enpòtan jodi a.

Devlopman lidèchip jodi a

Lidèchip nan kè sa nou rele ADN nou. Nou ankre nan tout sa n ap fè, pwomosyon pou avanse ekite rasyal ak gerizon rasyal, devlopman lidè ak angajman kominote yo pou yo rezoud pwòp pwoblèm yo. Apwòch sa yo esansyèl pou kreye kondisyon ki pouse timoun yo atenn reyisit.

Pwogram lidèchip anblematik aktyèl nou an nan peyi Etazini se Rezo Lidèchip Kominotè (CLN) lan. Nou ofri CLN atravè patnè nou nan Center for Creative Leadership (Sant pou Lidèchip Kreyatif) la epi li sipòte lidè lokal yo pou yo konekte, devlope ak dirije chanjman ki pote transfòmasyon nan direksyon yon sosyete pi ekitab. Lidè sa yo soti nan kominote atravè peyi Etazini ak tribi souvren yo, sepandan, nou mete yon aksan espesyal sou devlopman lidè ki soti nan kominote priyoritè nou yo: Michigan, Mississippi, New Mexico ak New Orleans. Lè lidè yo gradye nan CLN, yo antre nan Rezo Bousye Global la.

Èske ou se yon Bousye? Vin jwenn nou.

Enskri jodi a pou w konekte ak rezo a epi pou resevwa mizajou eksklizif.