Apwopo Rezo Bousye Global la

Nou kwè ke lidèchip se yon pwosesis sosyal. Bousye nou yo konekte youn ak lòt epi avèk WKKF pou pataje lide, resous, aprantisaj ak enspirasyon. Rezo a ofri bousye yo opòtinite pou yo kolabore pou aprantisaj kontinyèl epi pou yo patisipe nan aksyon kolektif—avèk WKKF epi pafwa separe ak li—sou pwoblèm enpòtan nan kominote yo epi toupatou nan mond lan.

Koneksyon

Rezo Bousye Global la fasilite koneksyon ant manm yo epi ak fondasyon an pou pataje lide, resous, aprantisaj ak enspirasyon.

Kolaborasyon

Rezo Bousye Global la ofri opòtinite pou kolaborasyon ak aprantisaj kontinyèl, ansanm ak chans pou angaje nan patenarya ant plizyè jenerasyon ak plizyè kilti.

Aksyon

Rezo Bousye Global la favorize aksyon—anndan rezo a—sou pwoblèm enpòtan ki gen enpak sou kominote bousye nou yo toupatou nan mond lan. Sa a fèt ansanm avèk, epi pafwa yon fason separe ak WKKF.

La June

“Youn nan bagay ki pi enpòtan ke nou ka fè nan Fondasyon Kellogg se rekonèt ke sajès ak konesans ak kapasite pou chanjman an andeyò tèt nou, se nan kominote a yo ye, epi se nan moun ak nan lidè ki soti nan kominote a yo ye.”

– La June Montgomery Tabron

Pouvwa rezo a

Kat gid nou pou lidèchip

Eritaj WKKF nan devlope lidè remonte sou fondatè nou an, Will Keith Kellogg, ki te di “M ap envesti lajan m nan moun.” Pandan plis pase 90 lane, nou te sipòte devlopman lidè lokal k ap travay sou yon latriye pwoblèm. Kwonoloji sa a rezime sipò nou pou pwogram devlopman lidèchip anndan ak andeyò fondasyon an.